ហាងលក់សម្ភារៈកីឡាធានអានស៊ីហ៊ួរៀបចំបុគ្គលិកចូលរួមសិក្សា

        ក្រុមហ៊ុន Yancheng Tianzhihui Sports Goods Co. , Ltd រៀបចំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្តូរជំនាញពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មបរទេសដែលរៀបចំឡើងដោយប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍អន្ដរជាតិអាលីបាបា។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនិយោជិតរបស់ធានអានស៊ីហ៊ួនិងឥស្សរជនជំនួញពាណិជ្ជកម្មបរទេសមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅ។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ខែកញ្ញា -២៨-២០២១