សេចក្តីប្រកាសរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន

        សួស្តី! មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់អតិថិជនថ្មីនិងចាស់! សូមអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនៅតាមផ្លូវ! ដោយសារតែការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមរបស់យើង! Yancheng Tianzhihui Mat Co. , Ltd និង Yandu Tianhui Sports Goods Factory ស្ថិតក្រោមក្រុមរបស់យើងហៀបនឹងបញ្ចូលគ្នានិងដំណើរការ។ ឈ្មោះថ្មីបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាគឺ៖ យ៉ានចេងធានហ្សីហួយស្ពតធីងហ្គីតធីងខូអិលធីឌី!

Yancheng Tianzhihui កីឡាសម្ភារ Co. , Ltd
ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១

China-Tianzhihui-Sports-Goods-1


ពេលវេលាប្រកាស៖ មិថុនា -១៣-២០២១